Om NoRe og Nibor

Om NoRe
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) er ansvarlig administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor (avledet fra Norwegian Interbank Offered Rate). NoRe har siden 2017 hatt Finansdepartementets godkjenning som administrator for Nibor med hjemmel i norsk lov. NoRe fikk 12. oktober 2020 Finanstilsynets godkjenning som administrator for Nibor etter kravene som følger av EUs forordning 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, også kalt Benchmarksforordningen eller BMR. BMR ble implementert i norsk rett 6. desember  2019 gjennom endringer i lov av 4. desember 2015 om fastsettelse av finansielle referanseverdier. 

NoRe er etablert og heleid av Finans Norge. NoRe's vedtektsfestede formål er "forvaltning av referanseverdier som benyttes i finansielle instrumenter og avtaler, samt øvrige tjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne eie andeler i andre selskaper med lignende eller tilknyttede formål. Selskapet kan være konsesjonshaver for aktuelle referanseverdier etter den til enhver tid gjeldende lovgivning.»

NoRes personvernerklæring / Privacy Policy er tilgjengelig her.

Om Nibor
Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån  i norske kroner til andre banker. Nibor er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

Nibor er etter definisjonene i EUs referanseverdiforordning en rentebenchmark. Nibor har videre blitt identifisert av EU-kommisjonen som en kritisk referanseverdi. Dette innebærer at administratoren for Nibor og bidragsyterne (panelbankene) er underlagt særskilte regler.

Nibor beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene Nibor-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket.  Nibor beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Nibor publiseres som nominelle årsrenter over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Mer informasjon om Nibor er gitt i Nibor Benchmark Statement som er publisert på NoRes nettside The Nibor Framework.

Tilgang til Nibor
Global Rate Set Systems (GRSS) tok over rollene som kalkulerings- og lisensieringsagent for Nibor 30. september 2019. Abonnenter må inngå en avtale med NoRe via GRSS for å få tilgang til Nibor-informasjon. 

For informasjon om priser, vilkår og hvordan tegne abonnement, se våre abonnementsider (subscribe).

 

Nibor-bankene
DNB Bank ASA
Danske Bank A/S
Svenska Handelsbanken AB
Nordea Bank ABP
SEB AB
Swedbank AB