Om NoRe og Nibor

Om NoRe
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) er ansvarlig administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor (avledet fra Norwegian Interbank Offered Rate). NoRe har Finansdepartementets godkjenning som administrator for Nibor med hjemmel i  lov av 4. desember 2015 om fastsettelse av referanserenter.

EUs referanseverdiforordning (BMR) omfattes av EØS-avtalen og ble implementert i norsk rett 06.12.2019. NoRe har derfor tilpasset Nibor-rammeverket til kravene i BMR, gjeldende  fra 01.01.2020. Søknad om BMR-autorisasjon ble sendt 12.12.2019.

NoRe er etablert og heleid av Finans Norge. NoRe's vedtektsfestede formål er "forvaltning av referanseverdier som benyttes i finansielle instrumenter og avtaler, samt øvrige tjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne eie andeler i andre selskaper med lignende eller tilknyttede formål. Selskapet kan være konsesjonshaver for aktuelle referanseverdier etter den til enhver tid gjeldende lovgivning.»

NoRes personvernerklæring / Privacy Policy er tilgjengelig her.

Om Nibor
Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån  i norske kroner til andre banker. Nibor er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

Nibor beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene Nibor-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket.  Nibor beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Nibor publiseres som nominelle årsrenter over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Tilgang til Nibor
Global Rate Set Systems (GRSS) tok over rollene som kalkulerings- og lisensieringsagent for Nibor 30.09.2019. Nye abonnenter etter dette må inngå en avtale med NoRe via GRSS for å få tilgang til Nibor-informasjon. 

For informasjon om priser, vilkår og hvordan tegne abonnement, se våre abonnementsider (subscribe).

Nibor-bankene
DNB Bank ASA
Danske Bank A/S
Svenska Handelsbanken AB
Nordea Bank ABP
SEB AB
Swedbank AB