Nibor

Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån  i norske kroner til andre banker. Nibor er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

Nibor beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene Nibor-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket.  Nibor beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Nibor publiseres som nominelle årsrenter over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Høring om endringer i Nibor-metodikken - august/september 2019

NoRe sendte 20.08.2019 på høring forslag til endringer i metodikken som Nibor bygger på. Bakgrunn for revisjonen er EU-regler som er under implementering i norsk lovverk. Høringsnotatet er tilgjengelig her. Frist for kommentarer er 02.10.2019. Eventuelle kommentarer sendes til post@referanserenter.no.    

Priser for tilgang til Nibor

Nibor kalkuleres og publiseres i dag av Oslo Børs. Kontakt sales@oslobors.no for informasjon om distribusjon eller bruk av Nibor. Priser for tilgang til Nibor gjeldende fra 01.01.2019 finner du her.

Global Rate Set Systems Ltd. (GRSS) overtar 30.09.2019 rollen som kalkuleringsagent og lisensieringsagent for Nibor. Nye kunder må etter dette inngå abonnementsavtale med NoRe gjennom GRSS.

For eksisterende kunder vil Oslo Børs fortsette som distributør ut 2019 etter gjeldende vilkår. For å sikre kontinuitet i tilgangen til Nibor, bør ny abonnementsavtale være inngått før 15.12.2019.

Mer informasjon finner du i vårt nyhetsbrev publisert 10.09.2019.

Publisert Nibor:

Nibor-bankene
DNB Bank ASA
Danske Bank
Handelsbanken
Nordea Bank ABP
SEB AB
Swedbank AB