Nibor

Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån  i norske kroner til andre banker. Nibor er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

Nibor beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene Nibor-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket.  Nibor beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Nibor publiseres som nominelle årsrenter over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Priser for tilgang til Nibor
Fra 01.01.2018 er informasjon om Nibor gratis tilgjengelig med 24 timers forsinkelse. Tilgang med mindre enn 24 timers forsinkelse krever et abonnement hos en distribusjonsleverandør av Nibor.

Priser for tilgang til Nibor gjeldende fra 01.01.2019 finner du her.

Nibor kalkuleres og publiseres av Oslo Børs. Kontakt sales@oslobors.no for informasjon om distribusjon eller bruk av Nibor.

Publisert Nibor:

Nibor-bankene
DNB Bank ASA
Danske Bank
Handelsbanken
Nordea Bank ABP
SEB AB
Swedbank AB