Nibor

Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån  i norske kroner til andre banker. Nibor er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

Nibor beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene Nibor-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket.  Nibor beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Nibor publiseres som nominelle årsrenter over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Nibor og EU-forordningen om finansielle referanseverdier (BMR)
Norge er ikke medlem av EU, men er en del av EØS-området som reguleres gjennom EØS-avtalen. EUs referanseverdiforordning (BMR) omfattes av EØS-avtalen og ble implementert i norsk rett 06.12.2019. NoRe har derfor tilpasset Nibor-rammeverket til kravene i BMR. Endringene gjelder fra 01.01.2020. Søknad om BMR-autorisasjon ble sendt 12.12.2019.

NoRe sendte 20.08.2019 på høring forslag til endringer i metodikken som Nibor bygger på. Bakgrunn for revisjonen er kravene i BMR. Høringsnotatet er tilgjengelig her. En oppsummering (på engelsk) er gitt i nyhetsbrevet fra NoRe 20.08.2019.     

Priser for tilgang til Nibor
Global Rate Set Systems (GRSS) tok over rollene som kalkulerings- og lisensieringsagent for Nibor 30.09.2019. Nye abonnenter etter dette må inngå en avtale med NoRe via GRSS for å få tilgang til Nibor-informasjon. 

For informasjon om priser, vilkår og hvordan tegne abonnement, se våre abonnementsider (Subscribe).

For kunder som tidligere har inngått avtale om Nibor-informasjon med Oslo Børs, vil  Oslo Børs fortsette som distributør ut 2019 etter gjeldende vilkår. For å sikre kontinuitet i tilgangen til Nibor, bør ny abonnementsavtale være inngått med NoRe før 15.12.2019.

Mer informasjon finner du i vårt nyhetsbrev publisert 10.09.2019.

Publisert Nibor:

Nibor-bankene
DNB Bank ASA
Danske Bank
Handelsbanken
Nordea Bank ABP
SEB AB
Swedbank AB